Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

REGULAMIN REKRUTACJI
do szkół wchodzących w skład ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH nr 50
im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie, ul. Zuga 16

• LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
• Gimnazjum Sportowego nr 79

ROK SZKOLNY 2008/2009
 
PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U. z 2002r. Nr 13, poz.125)
5. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz.U. z 2002 r. nr 126, poz.1078).
7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu / Dz.U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2815 / oraz rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera/ Dz.U. z 2006 r. Nr 189 poz.1396 /.
8. Zarządzenie nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 11 stycznia 2008 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych na rok szkolny 2008/2009.


§ 1
Rekrutacja do LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
 im. Janusza Kusocińskiego
LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego jest szkołą ponadgimnazjalną, w której dodatkowym elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego charakterystycznego dla tego typu placówek jest umożliwienie połączenia nauki z uprawianiem sportu na poziomie mistrzowskim przede wszystkim uczniom uprawiającym lekką atletykę, pięciobój nowoczesny, szermierkę, piłkę nożną, sporty walki: zapasy, judo, boks, taekwondo olimpijskie i inne.


I. KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009.

I a – ukierunkowana na dziennikarstwo (w tym sportowe).
Rozszerzenia: język polski (4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), język angielski (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), historia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat);

I b – ukierunkowana na wychowanie fizyczne (nauczyciel – trener).
Rozszerzenia: język angielski (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), biologia
(4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), chemia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat);

I c – ukierunkowana na turystykę i rekreację.
Rozszerzenia: język angielski (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), WOS
(3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), geografia (4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat);

I d – klasa piłkarska, tylko dla zawodników piłki nożnej objętych szkoleniem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, różne kierunki studiów.
Rozszerzenia: język angielski (4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), historia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat), geografia (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat);

I e – klasa interdyscyplinarna, różne kierunki studiów.
 Rozszerzenia : język niemiecki ( 4 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat ), historia
 (3 godziny rozszerzenia w ciągu 3 lat ), geografia ( 3 godziny rozszerzenia w
 ciągu 3 lat ).


II. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zaświadczenia konieczne do ubiegania się o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego na druku szkolnym zał.1, zał.2 (do pobrania ze strony http://www.kusy.edu.pl)
• pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, zawodach i obozach sportowych
• skierowanie z klubu umotywowane osiągnięciami i klasą sportową,
• potwierdzenie tych osiągnięć przez Okręgowe Związki Sportowe, podanie klas sportowych,
• akceptacja działu szkoleniowo-metodycznego Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu,
2. Zaświadczenie (zał.1) o pozytywnym przejściu testu sprawności MTSF (Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej) organizowanego na terenie szkoły, terminy testów są podane w kalendarzu rekrutacji.
3. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
4. Aktualne/ważne zaświadczenie lekarskie o zdolności/dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
5. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
6. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7. 3 fotografie.
8. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień określonych w rozdziale IV. pkt.5.
9. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).

III. UWAGI OGÓLNE
1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
o kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
o każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
o jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
o kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
o kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa tyle kopii tych dokumentów ile szkół wybrał.
5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonym w rozdziale V Regulaminu.
7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
9. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
a. podaje informację o warunkach rekrutacji,
b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,
c. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
d. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
e. podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
f. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej,
g. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
i przestrzegania go z chwilą przyjęcia do szkoły.

IV. KRYTERIA REKRUTACJI
1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum kwalifikujący się do specjalistycznego szkolenia sportowego w lekkiej atletyce, szermierce, pięcioboju nowoczesnym, piłce nożnej, w sportach walki: zapasach, judo, boksie, taekwondo olimpijskie i innych.
2. Do szkoły przyjmowani będą kandydaci z największą ilością punktów i znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu, co najmniej wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym. Wykaz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych i dyscyplin sportu punktowanych w procesie rekrutacji dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego, uwzględnianych zgodnie z zarządzeniem Nr 2 z dnia
11 stycznia 2008 r. Mazowieckiego Kuratora Oświaty w procesie rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 znajduje się na stronie http://www.kuratorium.waw.pl/pl/uczniowie/rekrutacja/
4. Absolwenci gimnazjum posiadający pierwszą klasę sportową przyjmowani są jak uczniowie w pkt. 3
5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:
kryterium pierwszeństwa 
•sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oświadczenie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum (potwierdzenia).
•kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki wpis na świadectwie gimnazjalnym (potwierdzenia).
• kandydaci uprawiający wiodące dyscypliny sportu: lekką atletykę, szermierkę, pięciobój nowoczesny, piłkę nożną, sporty walki zapasy, judo, boks, taekwondo olimpijskie i inne wpis na kwestionariuszu szkolnym (potwierdzenia).
6. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
7. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.
8. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w rozdziale II pkt.1-9 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, a odnośnie rozdziału II pkt.7-nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
9. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt).
Punkty przyznawane są za:
a. egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (max. 100 pkt)
b. za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 100 pkt.)
10. Za egzamin gimnazjalny uczeń otrzymuje punkty w takiej liczbie, jaką otrzymał na egzaminie. W przypadku zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego kandydatowi podwaja się liczbę punktów uzyskaną w p. 9.b, na podstawie świadectwa gimnazjalnego.
11. Przez określenie "obowiązkowe przedmioty wybrane dla klasy" rozumie się:
Oddział Przedmioty, z których realizowana jest rozszerzona podstawa programowa w liceum Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w p. 12

1 a język polski, język angielski, historia - "przedmioty, z których realizowana jest rozszerzona podstawa programowa w liceum";  język obcy, wos, historia - "przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w p.12";

1 b język angielski, biologia, chemia - "przedmioty, z których realizowana jest rozszerzona podstawa programowa w liceum"; język obcy, biologia, chemia - "przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w p.12";

1 c język angielski, wos, geografia - "przedmioty, z których realizowana jest rozszerzona podstawa programowa w liceum";  język obcy, geografia, wos - "przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w p.12";

1 d język angielski, historia, geografia - "przedmioty, z których realizowana jest rozszerzona podstawa programowa w liceum";  język obcy, historia, geografia - "przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w p.12";

1 e język niemiecki, historia, geografia - "przedmioty, z których realizowana jest rozszerzona podstawa programowa w liceum";  język obcy, historia, geografia - "przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w p.12".

12. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w rozdziale IV punkt 9.b., uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:
Ocena liczba punktów
Celujący 18
bardzo dobry 14
Dobry 10
Dostateczny 6
Dopuszczający 2
13. Kandydaci-finaliści, co najmniej jednego konkursu, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, organizowanego przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub laureaci i finaliści innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, a także uczestnicy II etapu olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -otrzymują 14 punktów.
14. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 4 punkty.
15. Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, kandydat otrzymuje 4 punkty.
16. Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, kandydat otrzymuje 2 punkty.
17. Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4.
18. Ponadto punkty przyznawane są za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku (do 6 punktów) z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne. Liczba punktów jest równa wyliczonej średniej. W przypadku braku oceny z wymienionych wyżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej.
19. Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:
6 pkt. - ocena: celujący
5 pkt. - ocena: bardzo dobry
4 pkt. - ocena: dobry
3 pkt. – ocena: dostateczny
2 pkt. – ocena: dopuszczający.
20. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w rozdziale IV pkt. 3 i 4 umieszczani są w pierwszej kolejności.
21. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 
V. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2008 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:
1. od 7 maja (środa), od godz. 10.00 do 20 maja (wtorek) do godz. 13.00 kandydaci, w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego p.12a (8.00-16.00), składają kwestionariusze - podania o przyjęcie do szkoły;
2. od 7 maja (środa), do 9 maja (piątek ) od godz. 13.00 do godz.17.00 próby sprawności MTSF na terenie szkoły (I termin),
3. 16 maja ( piątek) od godz. 13,00 do godz.17,00 i 17 maja (sobota) od godz.10.00 do godz.14.00 próby sprawności MTSF na terenie szkoły (II termin),
4. 19 maja (poniedziałek) od godz. 13,00 do godz. 17,00 i 20 maja (wtorek ) od godz. 10,00 do godz. 12, próby sprawności MTSF na terenie szkoły (III termin),
5. od 12 czerwca (czwartek) do 18 czerwca (środa) do godz. 13.00 kandydaci mają możliwość dokonywania zmian wyboru szkół i oddziałów (poprzez wycofanie złożonego wcześniej podania i złożenie w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego p.12a, nowego podania o przyjęcie do szkoły);
6. od 20 czerwca (piątek) od godz. 13.00 do 23 czerwca (poniedziałek), do godz. 15.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkole, w której mają złożony kwestionariusz – podanie. Kandydaci składają tyle kopii tych dokumentów ile szkół wybrali nie więcej niż trzech;
7. od 23 czerwca (poniedziałek), godz. 15.00 do 27 czerwca (piątek) godz. 13.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur;
8. 27 czerwca (piątek), godz. 13.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w rozdziale IV;
9. od 27 czerwca (piątek), godz. 13.00 do 1 lipca (wtorek), godz. 13.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
10. 1 lipca (wtorek), godz. 15.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w rozdziale IV.
11. 1 lipca (wtorek), godz. 15,30 dyrektor szkoły przesyła odpowiednio do Oddziału Informacji i Sprawozdawczości w Wydziale Administracyjnym Kuratorium Oświaty w Warszawie informacje o liczbie przyjętych do oddziałów klas pierwszych, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole oraz o wolnych miejscach w szkole.

VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I DODATKOWA
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przyjmuje kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej (w miesiącu lipcu). Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego według następującego harmonogramu:
1. 2 lipca (środa) i 3 lipca (czwartek) do godz. 12.00 wyłącznie kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały naboru i prowadzą rekrutację uzupełniającą;
2. 2 i 3 lipca (środa i czwartek) od godz.10.00 do 11.30 próba sprawności MTSF na terenie szkoły.
3. 3 lipca (czwartek), godz. 14.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uzupełniającej;
4. od 3 lipca (czwartek), godz. 14.00 do 7 lipca (piątek), godz. 14.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji uzupełniającej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5. 7 lipca (poniedziałek), godz. 15.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2008/2009;
6. 7 lipca (poniedziałek ), godz. 15,30 dyrektorzy szkół przesyłają odpowiednio do Wydziału Analiz, Sprawozdawczości i Informacji Kuratorium Oświaty w Warszawie informacje o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach,
7. od 25 sierpnia (poniedziałek) do 29 sierpnia (piątek) szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację.
Szczegółowe warunki rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej określa SKRK i podaje do wiadomości kandydatom ubiegającym się o przyjęcie.

VII. UWAGI KOŃCOWE
Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje SKRK w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
 
§2
Rekrutacja do Gimnazjum Sportowego nr 79
Gimnazjum Sportowe nr 79 oferuje absolwentom szkoły podstawowej możliwość ukierunkowanego szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportu:
• lekka atletyka,
• szermierka,
• pięciobój nowoczesny,
• piłka nożna,
• sporty walki: zapasy, judo, boksy, taekwondo olimpijskie i inne.
W zakresie nauki realizujemy programy obowiązujące we wszystkich szkołach gimnazjalnych, dbając o poziom wiedzy zdobywanej przez naszych uczniów. Nauczyciele przygotowują chętną młodzież do udziału w konkursach przedmiotowych, a także artystycznych i innych zajęciach spoza programu szkolnego.


I. KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

1 a – szermierka, zapasy, judo, taekwondo olimpijskie, boks;

1 b – lekka atletyka, pięciobój nowoczesny, inne;

1 c – piłka nożna;

I d – piłka nożna;

 Ie – interdyscyplinarna.

II. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
O przyjęcie do klasy 1 Gimnazjum Sportowego nr 79 o profilu lekkoatletycznym, szermierczym, pięcioboju nowoczesnego, piłki nożnej, sportach walki: zapasach, judo, boksie, taekwondo olimpijskie i innych mogą ubiegać się uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej, którzy:
1. Mają dobre wyniki w nauce.
2. Wykazują się bardzo dobrymi wynikami sportowymi i uzyskają powyżej 500 punktów w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej (http://www.federacjasportu.pl/index.php?pg=1&id=2&send=mtsf), a także pozytywnie przejdą:
a) w zakresie szermierki -sprawdziany uzdolnień koordynacyjnych;
b) w zakresie pięcioboju nowoczesnego-sprawdziany w pływaniu
(50 m stylem dowolnym)
c) w zakresie piłki nożnej-sprawdzian obejmujący: żonglerkę stopa-stopa, żonglerkę stopa-głowa, slalom z piłką 5-10-15, gry 4x4, 8x8 gry właściwej. Procedurę kwalifikacyjną uzdolnień sportowych prowadzi Mazowiecki Okręgowy Związek Piłki Nożnej
d) w zakresie sportów walki-sprawdziany sprawności specjalnej: próby akrobatyczne (przerzut w przód, przerzut w tył ,,flick-flack”, salto w przód do pozycji kucznej, salto w tył do pozycji kucznej, karuzela mostowa, mosty z góry.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie (wzór szkolny zał.1 i zał.2) potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica (prawnego opiekuna),
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
3. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI
4. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu kompetencji MTSF, wydane przez trenera Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
5. 2 fotografie,
6. Karty zdrowia i szczepień,
7. Aktualne/ważne zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu, zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

IV. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2008/09
1. do 30 kwietnia (środa ) 2008 r. kandydaci, w godzinach pracy sekretariatu  ( od godz. 8.00 do godz. 16.00), składają kwestionariusze – podania o przyjęcie do szkoły
2. od 7 maja (środa) do 9 maja (piątek) 2008 r. kandydaci do klasy 1 c (piłka nożna) na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o godzinie 10.00 na boisku rugby odbędą próby sprawności MTSF i testy specjalistyczne
3. od 7 maja (środa) do 9 maja (piątek) 2008 r. od godz. 13.00 do godz. 17.00  kandydaci do pozostałych klas pierwszych przechodzą testy prób sprawności ogólnej MTSF i prób sprawności specjalnej na terenie szkoły
4. 16 maja (piątek) od godz. 13.00 do godz. 17.00 i 17 maja (sobota) od godz. 10.00 do godz.14.00 kandydaci do klas pierwszych przechodzą test sprawności ogólnej MTSF  i prób sprawności specjalnej na terenie szkoły drugi termin
5. 19 maja (poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00 i 20 maja (wtorek) od godz. 10.00 do godz.12.00 kandydaci do klas pierwszych przechodzą test sprawności ogólnej MTSF i prób sprawności specjalnej na terenie szkoły trzeci termin
6. 25 czerwca (wtorek) 2008 r. do godz. 15.00  składanie oryginałów dokumentów uczniów w sekretariacie uczniowskim, p.12a.
7. 27 czerwca (piątek) 2008 r. do godz. 15.00 ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły
 
V. UWAGI KOŃCOWE
Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje SKRK w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.


źródło: Tomasz Pyciarz, 2008-04-23 12:16
publikacja: Waldemar Grabowski, 2008-04-24 01:57:05

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski