Aktualizacja: 2009-09-02 20:59 Eryk Rodzik wicemistrzem British Open 2009

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Związku

Członkowie Zwyczajni
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego

   Polski Związek Taekwondo informuje, że zgodnie z § 21 pkt. 2 statutu Zarząd Związku uchwałą nr. 127 z dn 5 stycznia zwołuje w dniu 10 lutego 2007 roku

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Związku

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w Warszawie „Torwar” ul. Łazienkowska 6A
bezpośrednio po zakończeniu nadzwyczajnego zebrania w sprawie zmiany nazwy i statutu
– w pierwszy terminie o godzinie 12.30,
– w drugim terminie o godzinie 13.00.

Pragniemy przypomnieć, że:

- §23

  1. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków mają członkowie zwyczajni nie posiadający zaległości w opłacie składek członkowskich, oraz posiadający licencję na udział w systemie współzawodnictwa sportowego polskiego taekwondo olimpijskiego.

  2. Uczestniczący w Walnym Zebraniu Członkowie reprezentowani są przez osoby posiadające pisemne upoważnienie, Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

  3. Listę uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków zgodnie z pkt. 1 i §14 pkt 2 ustala Zarząd Związku.

 

- §24

  1. Każde Walne Zebranie Członków PZTO /z wyjątkiem sytuacji § 40/ jest prawomocne, jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych plus jeden. W drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

  2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

  3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu.

 

Szanowni Koledzy i Koleżanki
Zarząd Związku apeluje do wszystkich Członków Zwyczajnych o udział w obydwóch walnych zebraniach. Przyjęcie nazwy umożliwiającej jednoznaczną identyfikację naszej dyscypliny w polskim sporcie, omówienie dwuletniej działalności, wyznaczenie kierunków na następne dwa lata jest dla środowiska sprawą bardzo ważną, sprawą której bez szerokiego udziału Przedstawicieli Członków nie da się zrealizować.

Z pozdrowieniami
Jacek Skubis
 Prezes PZ Taekwondo

Warszawa 8.01.2007 r.

Niezbędne materiały porządki, regulaminy Zebrań propozycje uchwał zostaną przesłana w najbliższym czasie po uzgodnieniach z Ministerstwem Sportu.


źródło: Jacek Skubis, 2007-01-08 21:35
publikacja: Waldemar Grabowski, 2007-01-09 14:58:11

KALENDARZ
ZAPROSZENIA MIĘDZYNARODOWE
SUBSKRYPCJA
podaj Swój e-mail

Copyright © 2005 by Waldemar Grabowski